Voorwaarden

Algemene Voorwaarden

Onderhavige Algemene Voorwaarden worden gebruikt door:

 

Chique Meubels

Boedijnhof 181

1628 SJ  Hoorn


Ingeschreven in het handelsregister bij de Kamer van Koophandel te Alkmaar onder nummer 37159893. 

Het BTW-nummer van Chique Meubels is: NL253378953b02

Bankrekening Chique Meubels Hoorn: 15.66.30.168, IBAN: NL30RABO0156630168, BIC: RABONL2U

Chique Meubelen is te bereiken door een e-mail te sturen naar info@chique-meubels.nl.

 

Artikel 1 Definities

 

1.1 Algemene Voorwaarden: onderhavige algemene voorwaarden.

1.2 Bestelprocedure: de procedure, die Klant interactief doorloopt op de Website, om Zaken te bestellen.

1.3 Klant: de wederpartij van Chique Meubels met wie Chique Meubels een Overeenkomst aangaat.

1.4 Overeenkomst: overeenkomst, waar de Algemene Voorwaarden integraal onderdeel van uitmaken, inzake de koop en levering van Zaken.

1.5 Partijen: Chique Meubels en Klant gezamenlijk.

1.6 Chique Meubels de partij welke zich bedient van Algemene Voorwaarden, tevens wederpartij van Klant.

1.7 Website: de website van Chique Meubels te vinden onder de www.chique-meubels.nl. 

1.8 Zaken: zaken welke Chique Meubels op haar Website aanbiedt, welke zaken Klant kan bestellen.

 

Artikel 2 Algemeen

 

Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen Chique Meubels en de klant, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken. Door het plaatsen van een bestelling bij Chique Meubels, accepteert de klant deze voorwaarden.
 
Artikel 3 Bestellen

 

a. Bestellingen kunnen worden geplaatst via het bestelformulier van de website, telefonisch of door het sturen van een e-mail naar info@chique-meubels.nl. Klant dient de volgende gegevens bij bestelling te vermelden: volledige naam en adres, e-mailadres, telefoonnummer, artikelnummer en gewenste verzendmethode. Een overeenkomst komt tot stand doordat Chique Meubels door middel van een e-mail binnen maximaal drie werkdagen de bestelling bevestigt.
b. Chique Meubels is gerechtigd, zonder opgaaf van enige redenen, bestellingen te weigeren. Een bestelling kan worden geweigerd indien deze niet juist of niet volledig is ontvangen. Indien een bestelling wordt geweigerd zal Chique Meubels dit binnen drie werkdagen na de ontvangst van de bestelling meedelen aan klant.

Artikel 4 Aanbiedingen

 

Alle aanbiedingen van Chique Meubels zijn vrijblijvend en Chique Meubels behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de prijzen te wijzigen, in het bijzonder wanneer dat op grond van (wettelijke) voorschriften noodzakelijk is. Alle aanbiedingen gelden op basis van beschikbaarheid. Prijswijzigingen zijn te allen tijde voorbehouden.

 

Artikel 5 Reservering artikel


Alle bestelde artikelen worden maximaal 7 dagen gereserveerd. Indien betaling na deze 7 dagen niet is ontvangen, kunt u geen aanspraak meer maken op het bestelde artikel.


Artikel 6 Prijzen en betalingen

Alle prijzen zijn in Euro’s en inclusief 19% BTW en exclusief verpakkings- en verzendkosten, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld.
Betaling van het volledige aankoopbedrag inclusief eventuele verpakking- en verzendkosten, kan als volgt geschieden:

- direct, via IDEAL betaling
- vooraf per bank en binnen zeven dagen na het plaatsen van de bestelling.

Arikel 7 Eigendom van producten


Alle aan de klant geleverde zaken blijven eigendom van Chique Meubels, totdat alle bedragen die de klant verschuldigd is voor de krachtens de overeenkomst geleverde zaken volledig aan Chique Meubels zijn voldaan. Het risico ter zake van de producten gaat reeds op het moment van de aflevering op klant over.

 

Artikel 8 Transport en Verzendkosten

 

Chique Meubels heeft een eigen vervoersdienst. Vanaf € 150 franco huis Nederland en voor België vanaf € 250 franco huis.

Levering orders onder € 150: verzendkosten Noord-Holland en Friesland € 45,00

Levering orders onder € 150 (NL) en € 250 Belgie: verzendkosten rest Nederland en België € 65,00

Bij het foutief aanvinken van de verzendkosten, zullen de hogere kosten in rekening worden gebracht. 

 

Artikel 9 Levertijden


De levertijd van Chique Meubelen is doorgaans 2-4 weken. Overschrijding van enige leveringstermijn geeft u geen recht op schadevergoeding en evenmin het recht uw bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden, tenzij de overschrijding van de leveringstermijn zodanig is dat van u redelijkerwijs niet kan worden verlangd dat u de overeenkomst in stand laat.
U bent in dat geval gerechtigd de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden voor zover dat noodzakelijk is.


Artikel 10 Afmetingen artikel


De aangegeven maten van het artikel zijn de uiterse maten.


Artikel 11 Aansprakelijkheid

a. Chique Meubelen is op geen enkele manier aansprakelijk voor misverstanden, beschadigingen, vertragingen of niet duidelijk overkomen  van bestellingen en mededelingen ten gevolge van het gebruik van internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen de  klant en Chique Meubelen, dan wel tussen Chique Meubelen en derden, voor zover betrekking hebbend op de relatie tussen de klant  en Chique Meubelen.
b. De informatie op de site van Chique Meubelen is met de grootste zorg samengesteld. Het is echter mogelijk dat er door technische storingen of door andere omstandigheden fouten in de informatie zijn ontstaan. Voor deze fouten of vergissingen kan Chique Meubelen niet aansprakelijk worden gesteld.
c. Voor beschadigingen tijdens het vervoer door derden is Chique Meubelen niet aansprakelijk.

Artikel 12 Toepasselijke recht en geschillenregeling


a. Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van Chique Meubelen is het Nederlands recht van toepassing.
b. Alle geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Nederland.